ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.)
07/04/2009
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε.)


Δικαιολογητικά Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων

 

 

1.    Αίτηση που να ζητείται η εγγραφή της εξαγωγικής επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Δίνεται από το Επιμελητήριο).


Στις ΑΕ ν' αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρίας.

2.    Στοιχεία εκπροσώπων (Δίνεται από το Επιμελητήριο).

 

3.    Παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο(Υπ. Εμπορίου Ε4/2438/28-4-1988).

 

4.    Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για μη πτώχευση (από Πρωτοδικείο).
α) στις ατομικές για το φυσικό πρόσωπο.
β) στις ΟΕ και ΕΕ για το νομικό πρόσωπο και για τους διαχειριστές.
γ) στις ΕΠΕ για το νομικό πρόσωπο και τους διαχειριστές.
δ) στις ΑΕ για το νομικό πρόσωπο, τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα, (όσοι δεσμεύουν την εταιρία με υπογραφή).
ε) στους συνεταιρισμούς (Αγροτικός - Αστικός) για το νομικό πρόσωπο, για το Δ. Συμβούλιο ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού) Πρόεδρο Δ.Σ., μέλος Δ. Συμβουλίου, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κλπ.

 

5.    Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Δικαστικής χρήσης (από Εισαγγελία)
α) στις ατομικές για το φυσικό πρόσωπο.
β) στις ΟΕ και ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους.
γ) στις ΕΠΕ για τους διαχειριστές.
δ) στις ΑΕ για τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες. Συμβούλους ή εντεταλμένους Συμβούλους.
ε) στους συνεταιρισμούς (Αγροτικός - Αστικός) για το Δ. Συμβούλιο ή εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού (Πρόεδρο Δ.Σ., μέλος Δ. Συμβουλίου, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κλπ.)

 

6.    Εγγυητική επιστολή μιας Εμπορικής Τράπεζας 2934,70ευρώ που θα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους μετά τα τρία έτη από το χρόνο της εγγραφής για την εξαγωγή μόνο νωπών γεωργικών προϊόντων. (Π.Δ. 654/77)

 

7.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση να ενημερώνεται το επιμελητήριο για κάθε τυχόν μελλοντική αμετάκλητη απόφαση καταδίκης για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.936/79
α) στις ατομικές για το φυσικό πρόσωπο.
β) στις ΟΕ και ΕΕ για τους ομόρρυθμους εταίρους.
γ) στις ΕΠΕ για τους διαχειριστές.
δ) στις ΑΕ για τον πρόεδρο του Δ. Συμβουλίου και τους Διευθύνοντες. Συμβούλους ή εντεταλμένους Συμβούλους.
ε) στους συνεταιρισμούς (Αγροτικούς - Αστικούς) για το Δ. Συμβούλιο ή τα εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα αυτού (Πρόεδρο Δ.Σ., μέλος Δ. Συμβουλίου, Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο κλπ.) «γνήσιο υπογραφής»

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (Certificate of Origin)

 

Τα Πιστοποιητικά Καταγωγής χορηγούνται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του τόπου που εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Είναι απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Για τα μέλη του Επιμελητηρίου Κέρκυρας: Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Επιμελητήριο.

Για μέλη άλλων Επιμελητηρίων που πιθανόν θελήσουν να θεωρήσουν Πιστοποιητικά Καταγωγής στο Επιμελητήριο, χρειάζεται βεβαίωση ότι είναι μέλη στο αντίστοιχο Επιμελητήριο και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σ' αυτό.

 

ΙΙ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τα έντυπα των Πιστοποιητικών Καταγωγής χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Είναι σε τρία (3) αντίτυπα (ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), πανομοιότυπα, αλλά διαφορετικού χρώματος.

Συμπληρώνονται από τον εξαγωγέα σε γραφομηχανή ή σε Η/Υ, σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά προτίμηση αγγλικά) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας προς θεώρηση ως εξής:

α) Ένα (1) Πρωτότυπο

β) Μία (1) Αίτηση και

γ) Ένα ή και περισσότερα αντίγραφα, ανάλογα με το αίτημα του ενδιαφερομένου.

Δεν πρέπει να έχουν διορθώσεις (σβησμένες λέξεις, διπλογραμμένες κ.λ.π.)

Κάθε μεταβολή πρέπει να ελέγχεται και να επικυρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Επιμελητηρίου που το έχει θεωρήσει.

Την αίτηση υπογράφει και σφραγίζει ο υπεύθυνος της εξαγωγικής επιχείρησης.

 

1. ΑΙΤΗΣΗ

2. WORD Πιστοποιητικό καταγωγής  (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1.)

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

mailΑποστολή με email printΕκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1x1
velos ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
velos WORD Πιστοποιητικό καταγωγής
velos ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ