ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
Δικαιολογητικά εγγραφής Ενεργειακών Κοινοτήτων
28/07/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Δικαιολογητικά εγγραφής Ενεργειακών Κοινοτήτων

 

1. Αίτηση των μελών της προσωρινής διοίκησης της υπό σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

 

2. Πρακτικό Ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας και Εκλογής Προσωριν/ής Διοίκησης

 

3. Καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, νόμιμα υπογεγραμμένο από όλα τα ιδρυτικά μέλη και χρονολογημένο, το οποίο πρέπει να αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ν. 4513/2018 και να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν. 4513/2018.

 

4. Ε9 των φυσικών προσώπων μελών που αποδεικνύουν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή  επικαρπία σε ακίνητο εντός της Περιφέρειας της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας  (βλ. αρ. 7 παρ. 2 ν. 4513/2018).

 

5. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης των φυσικών προσώπων μελών που αποδεικνύουν ότι είναι δημότες δήμου της Περιφέρειας της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας (βλ. αρ. 7 παρ. 2 ν. 4513/2018).

 

6. Κωδικοποιημένα καταστατικά των νομικών προσώπων-μελών.

 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν να προβλέπουν στον σκοπό του καταστατικού τους την συμμετοχή τους σε άλλες εταιρειες κτλ. και ο ελεγκτής να αναφέρεται σε Ορκωτό ελεγκτή.

 

(Εάν τα νομικά πρόσωπα-μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας δεν είναι εγγεγραμμένα στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας θα ζητηθούν επιπρόσθετα και πιστοποιητικά εκπροσώπησής τους.)

 

Το κόστος καταχώρισης είναι 10€.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ