ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
16/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

1.

 

Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον σκοπό, την έδρα, την επωνυμία, την νομική μορφή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποκαταστήματος

2. Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας, όπως ισχύει κατά την χρονική περίοδο της αίτησης με θεώρηση από την αρμόδια αρχή της έδρας της
3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η άδεια σύστασής της (να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου).
4. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την έδρα της αλλοδαπής εταιρείας και για τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία στην έδρα της (να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου).
5. Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην έδρα της. Εξαιρούνται οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που το δίκαιο της χώρας τους δεν προβλέπει την καταχώρηση σε μητρώο.
6.

Βεβαίωση αρμόδιας αρχής για το καταβλημένο κεφάλαιο της αλλοδαπής εταιρείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής ΕΠΕ ή ΑΕ εκτός χωρών Ε.Ε. το ελάχιστο Κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας πρέπει να είναι απαραίτητα ίσο με το ελάχιστο προβλεπόμενο κεφάλαιο για όμοιου Νομικού τύπου Ελληνικών Εταιρειών.

7.

Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού, νομίμου εκπροσώπου, πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί θα διαμένει στην Ελλάδα και θα είναι κάτοχος ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ  πρέπει να υποβάλλει:

α)Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους της Ε.Ε.: ακριβές αντ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας/ Διαβατηρίου ή

β)Αν πρόκειται για υπήκοο κράτους εκτός Ε.Ε.: ακριβές αντ/φο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστής ΕΠΕ και ως Νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος ΔΣ ΑΕ.

8. Βεβαίωση ΕΚ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή/και του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος (καταβάλλεται τέλος 10,00 €)
9. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) που υπογράφεται ενώπιον της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, είτε από το διορισθέντα πληρεξούσιο αντιπρόσωπο και αντίκλητο, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (με απλή εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του).
10.  Έντυπο Μ3 (του υποκαταστήματος) προς έλεγχο.

 

 

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

  • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και ένα απλό αντίγραφο (πρωτότυπα νομίμως υπογεγραμμένα) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD με αρχεία pdf).
  • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που εκδίδονται στην αλλοδαπή, πρέπει να έχουν θεώρηση APOSTILLE ή προξενικής αρχής και επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα - Πλην των προερχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία Δημοσίων Εγγράφων σύμφωνα με το Ν. 1497/27-11-1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων» και τον Ν.1548 της 17/23-05-1985 «Κύρωση νομική, συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου»
  • Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις Ε.Π.Ε.

 

 

>>>ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
dikaiologitikagiaallodapes